Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obeckasamaobeclmsskmsradiorvs10320120725111014

Facebook Theresaสถิติผู้เข้าชม

435176
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
93
360
453
431207
1032
14229
435176

Your IP: 18.207.160.97
Server Time: 2023-12-04 08:57:43

0001

 มุขนายก ยอเซฟ ชูศักดิ์    สิริสุทธิ์   

ผู้รับใบอนุญาติ

100000

      บาดหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์       

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

006

  ซิสเตอร์วริญญา  ศิลาโคตร      

ผู้อำนวยการ

005

 ซิสเตอร์สุมิตรา  ฝองสูงเนิน   

อธิการ

 

คณะกรรมการ ผู้ช่วยคณะผู้บริหาร

N33jT 4545 000 ok

นางเฉลิมศรี  วาปีกัง  รองผู้อำนวยการ   

          N33jT 4560 000 ok         N33jT 4447 000 ok          N33jT 4278 000 ok

          นางสาวเดือนเพ็ญ วาปีกัง       นางสาวมลิวัลย์ ชินหัวดง  นางสาวศิริพรรณวดี เพ็งคำเส็๋ง 

             ผช.ฝ่ายงานวิชาการ            ผช. ฝ่ายงานงบประมาณ             ผช. ฝ่ายงานทั่วไป

          N33jT 4470 000 ok         N33jT 4530 000 ok         kobkit

          นางสาวอัชฎา  โชคลาภ           นางสาวพชรมน  ลับสูงเนิน        นายกอบกิจ  ดกชาฝ้าย

        ผช.ฝ่ายงานอนุบาล               ผช.ฝ่ายงานอภิบาล       ผช.ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 บุคลากรครูประจำชั้น ระดับบริบาล-ปฐมวัย

          N33jT 4443 000 ok       N33jT 4316 000 ok       N33jT 4307 000 ok   

            นางสาวสุพัตรา ปุยสุวรรณ์   นางดอกไม้ ต่ายแสง         นางสาวสุกัญญา ปัญญาสิทธิ์

                    ครูบริบาล                      พี่เลี้ยงบริบาล                       พี่เลี้ยงบริบาล

          N33jT 4330 000 ok       Tu00000      N33jT 4289 000 ok      

         นางอารีรัตน์ ทิพย์สนิท     นางสาวปุณญนุช  แสงโชติ         นางทัศนีวัลย์ วาปีทะ

                 อ.1/1                                 อ.1/2                                  อ.2/1

         3      N33jT 4377 000 ok       N33jT 4171 00 ok            

      นางสาวเพ็ญนภา อาภรณ์แก้ว   นางสาวดวงนภา ชินโคตร        นางสาวยุพิน ยอโง้ง            

                         อ.2/2                              อ.2/3                              อ.3/1

         N33jT 4461 000 ok        N33jT 4470 000 ok

         นางสาวอรณี อิ่มเอิบ               นางสาวอัชฎา โชคลาภ

                    อ.3/2                                 อ.3/3

บุคลากรครูประจำชั้น ระดับประถมศึกษา

          N33jT 4382 000 ok       N33jT 4447 000 ok        N33jT 4345 000 ok  

           นางเพชรา  ประทุมเทา     นางสาวมลิวัลย์  ชินหัวดง         นางอรวรรณ ศรีสุระ

                     ป.1/1                               ป.1/2                                 ป.1/3

          N33jT 4252 000 ok      N33jT 4238 000 ok      N33jT 4197 00 ok 

           นางสาวฐิติพร ประจำ          นางสาวยุพิน  แสงนวล      นางสาวจันทร์เพ็ญ กองกิจ

                  ป.2/1                                   ป.2/2                                 ป.2/3

          N33jT 4146 00 ok      N33jT 4156 00 ok      N33jT 4213 000 ok

       นางสาวอรทัย จรูญกีรตินันท์    นางสาวเปมิกา จ่าท่า        นางปาลิดา สกุลปรียาโชติ

                    ป.3/1                                ป.3/2                                  ป.3/3   

          N33jT 4245 000 ok      N33jT 4163 00 ok      N33jT 4530 000 ok

          นางสาวโสภา สีหอมกลิ่น     นางภัณฑิลา พุทไธสง       นางสาวพชรมน ลับสูงเนิน

                    ป.4/1                                    ป.4/2                               ป.4/3

          N33jT 4190 00 ok      N33jT 4560 000 ok      N33jT 4133 000 ok

          นางสาวพันพัสสา ปิณะถา     นางสาวเดือนเพ็ญ  วาปีกัง    นายเสกสันต์  แซมกระโทก

                      ป.5/1                              ป.5/2                                  ป.5/3 

          N33jT 4278 000 ok      N33j0268 01      N33j0268 02

       นางสาวศิริพรรณวดี เพ็งคำเส็ง  นางยุวรัตน์ ศิริเวช             นางวาสนา  วิชัยรัมย์

                    ป.6/1                                 ป.6/2                                 ป.6/3

 

บุคลากรครูประจำชั้น ระดับมัธยมศึกษา

          N33jT 4539 000 ok      N33jT 4140 00 ok      N33jT 4498 000 ok

      นางสาวสายสุดา แสนสรศรี       นายชัยสิทธิ์  เทินสะเกษ      นายอนันต์   ดามะดัน

                    ม.1/1                                  ม.1/2                              ม.2/1   

          N33jT 4392 000 ok       N33jT 4232 000 ok      N33jT 4110 00 ok

       นายรัตน์ติเขต จันทร์หอม      นางสาวสายฝน  วารินทร์     นายอนุรักษ์  โพธิ์โพ้น

                   ม.2/2                                   ม.3/1                               ม.3/2

 บุคลากรทางการศึกษา

          N33jT 4569 000 ok      N33jT 4221 000 ok      N33jT 4580 000 ok 

       นางสาวติณณา เปลี่ยนไธสง     นายวัฒนา ปาละวงษ์        นายประสิทธิ์ ลาจันทึก

                      ครู                                   ครู                                       ครู

          N33jT 4423 000 ok       N33jT 4433 000 ok       1010 

       นางสาวปุญญิสา สุริยัพ     นางสาวสุภาภรณ์ ซึมกระโทก         นางสาวภัทรวดี แสบงบาล

                   บุคลากร                                บุคลากร                                  ครู

          N33j0268 00        kobkit 

         นางสาวนัสชนก ประทุมมา          นายกอบกิจ ดกชาฝ้าย

                 เจ้าหน้าที่                                  เจ้าหน้าที่

 

Share

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

001

มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ผู้รับใบอนุญาต

100000

บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

006

ซิสเตอร์วริญญา ศิลาโคตร

ผู้อำนวยการ

 

005

ซิสเตอร์สุมิตรา  ฝองสูงเนิน

อธิการ

 

โรงเรียนในเครือ

ห้องแสดงภาพ

tu0000