Get Adobe Flash player

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

obeckasamaobeclmsskmsradiorvs10320120725111014

Facebook Theresaสถิติผู้เข้าชม

521392
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
796
1038
7850
506157
34753
42881
521392

Your IP: 3.239.76.25
Server Time: 2024-02-25 22:15:35

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2564

123456

 

 

 
 

แผนที่โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

0001

 มุขนายก ยอเซฟ ชูศักดิ์    สิริสุทธิ์   

ผู้รับใบอนุญาติ

100000

      บาดหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์       

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

006

  ซิสเตอร์วริญญา  ศิลาโคตร      

ผู้อำนวยการ

005

 ซิสเตอร์สุมิตรา  ฝองสูงเนิน   

อธิการ

 

คณะกรรมการ ผู้ช่วยคณะผู้บริหาร

N33jT 4545 000 ok

นางเฉลิมศรี  วาปีกัง  รองผู้อำนวยการ   

          N33jT 4560 000 ok         N33jT 4447 000 ok          N33jT 4278 000 ok

          นางสาวเดือนเพ็ญ วาปีกัง       นางสาวมลิวัลย์ ชินหัวดง  นางสาวศิริพรรณวดี เพ็งคำเส็๋ง 

             ผช.ฝ่ายงานวิชาการ            ผช. ฝ่ายงานงบประมาณ             ผช. ฝ่ายงานทั่วไป

          N33jT 4470 000 ok         N33jT 4530 000 ok         kobkit

          นางสาวอัชฎา  โชคลาภ           นางสาวพชรมน  ลับสูงเนิน        นายกอบกิจ  ดกชาฝ้าย

        ผช.ฝ่ายงานอนุบาล               ผช.ฝ่ายงานอภิบาล       ผช.ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 บุคลากรครูประจำชั้น ระดับบริบาล-ปฐมวัย

          N33jT 4443 000 ok       N33jT 4316 000 ok       N33jT 4307 000 ok   

            นางสาวสุพัตรา ปุยสุวรรณ์   นางดอกไม้ ต่ายแสง         นางสาวสุกัญญา ปัญญาสิทธิ์

                    ครูบริบาล                      พี่เลี้ยงบริบาล                       พี่เลี้ยงบริบาล

          N33jT 4330 000 ok       Tu00000      N33jT 4289 000 ok      

         นางอารีรัตน์ ทิพย์สนิท     นางสาวปุณญนุช  แสงโชติ         นางทัศนีวัลย์ วาปีทะ

                 อ.1/1                                 อ.1/2                                  อ.2/1

         3      N33jT 4377 000 ok       N33jT 4171 00 ok            

      นางสาวเพ็ญนภา อาภรณ์แก้ว   นางสาวดวงนภา ชินโคตร        นางสาวยุพิน ยอโง้ง            

                         อ.2/2                              อ.2/3                              อ.3/1

         N33jT 4461 000 ok        N33jT 4470 000 ok

         นางสาวอรณี อิ่มเอิบ               นางสาวอัชฎา โชคลาภ

                    อ.3/2                                 อ.3/3

บุคลากรครูประจำชั้น ระดับประถมศึกษา

          N33jT 4382 000 ok       N33jT 4447 000 ok        N33jT 4345 000 ok  

           นางเพชรา  ประทุมเทา     นางสาวมลิวัลย์  ชินหัวดง         นางอรวรรณ ศรีสุระ

                     ป.1/1                               ป.1/2                                 ป.1/3

          N33jT 4252 000 ok      N33jT 4238 000 ok      N33jT 4197 00 ok 

           นางสาวฐิติพร ประจำ          นางสาวยุพิน  แสงนวล      นางสาวจันทร์เพ็ญ กองกิจ

                  ป.2/1                                   ป.2/2                                 ป.2/3

          N33jT 4146 00 ok      N33jT 4156 00 ok      N33jT 4213 000 ok

       นางสาวอรทัย จรูญกีรตินันท์    นางสาวเปมิกา จ่าท่า        นางปาลิดา สกุลปรียาโชติ

                    ป.3/1                                ป.3/2                                  ป.3/3   

          N33jT 4245 000 ok      N33jT 4163 00 ok      N33jT 4530 000 ok

          นางสาวโสภา สีหอมกลิ่น     นางภัณฑิลา พุทไธสง       นางสาวพชรมน ลับสูงเนิน

                    ป.4/1                                    ป.4/2                               ป.4/3

          N33jT 4190 00 ok      N33jT 4560 000 ok      N33jT 4133 000 ok

          นางสาวพันพัสสา ปิณะถา     นางสาวเดือนเพ็ญ  วาปีกัง    นายเสกสันต์  แซมกระโทก

                      ป.5/1                              ป.5/2                                  ป.5/3 

          N33jT 4278 000 ok      N33j0268 01      N33j0268 02

       นางสาวศิริพรรณวดี เพ็งคำเส็ง  นางยุวรัตน์ ศิริเวช             นางวาสนา  วิชัยรัมย์

                    ป.6/1                                 ป.6/2                                 ป.6/3

 

บุคลากรครูประจำชั้น ระดับมัธยมศึกษา

          N33jT 4539 000 ok      N33jT 4140 00 ok      N33jT 4498 000 ok

      นางสาวสายสุดา แสนสรศรี       นายชัยสิทธิ์  เทินสะเกษ      นายอนันต์   ดามะดัน

                    ม.1/1                                  ม.1/2                              ม.2/1   

          N33jT 4392 000 ok       N33jT 4232 000 ok      N33jT 4110 00 ok

       นายรัตน์ติเขต จันทร์หอม      นางสาวสายฝน  วารินทร์     นายอนุรักษ์  โพธิ์โพ้น

                   ม.2/2                                   ม.3/1                               ม.3/2

 บุคลากรทางการศึกษา

          N33jT 4569 000 ok      N33jT 4221 000 ok      N33jT 4580 000 ok 

       นางสาวติณณา เปลี่ยนไธสง     นายวัฒนา ปาละวงษ์        นายประสิทธิ์ ลาจันทึก

                      ครู                                   ครู                                       ครู

          N33jT 4423 000 ok       N33jT 4433 000 ok       1010 

       นางสาวปุญญิสา สุริยัพ     นางสาวสุภาภรณ์ ซึมกระโทก         นางสาวภัทรวดี แสบงบาล

                   บุคลากร                                บุคลากร                                  ครู

          N33j0268 00        kobkit 

         นางสาวนัสชนก ประทุมมา          นายกอบกิจ ดกชาฝ้าย

                 เจ้าหน้าที่                                  เจ้าหน้าที่

 

Q10

Back to School 2566

unnamed

school  67

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Theresa
วันที่ 11 ุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยบาทหลวง สมดุล วาปีทะ ผู้จัดการโรงเรียน ซิสเตอร์ สมัยพร สุระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพงศกร จิระวัฒนภิญโญ (กรรมการบริหารสถานศึกษา) และนาย อัครเดช ศรีสุระ (ผู้นำชุมชน) ประจำปีการศึกษา 2564

 

57019 n

การแบ่งปันสิ่งผ้าห่มโดยผ่านทางคุณครูศรีสุดา ประราศรีและญาติธรรม วันที่ 30 ธันวาคม 2564

78517   

7307 n

23 10 64

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครูร่วมวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 23-10-2564

246316735n

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3เข้ารับวัคซีนโรงพยาบาลห้วยแถลง วันที่ 18 ตุลาคม 2564

245648987

บันทึกข้อตกลงแนวทางปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

kunatoom

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย เพื่อเป็นการนำเสนอเรื่องงบประมาณ แนวทางการเรียนการศึกษา นโยบายที่มาจากทางสังฆมณฑล และชุมชนบ้านโนนแก้ว

t022

กิจกรรมเดินสำรวจบริเวณสวนในโรงเรียน 21-6-2564

200044756

เปิดเทอมวันแรก ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ได้ทำการเปิดเทอมวันแรกภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 ซิสเตอร์สมัยพร สุรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับนักเรียนและให้โอวาทในช่วงเช้า

tu 02

รายชื่อครูประจำชั้น(ID LINE) และเบอร์โทรศัพท์ ปีการศึกษา 2564

RT

วันที่ 17 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2563 

o net

วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนเข้าสอบประกอบด้วย โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ โรงเรียนเก้งเต็ก โรงเรียนสมปองวิทยานุสรณ์

156532107 2921435524803064 2606213758715570617 o

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานศึกษานิเทศน์ นำโดย ศน.ปัญญา วรรณชัย ศน.สุริกานต์ ดวนสันเทียะ ศน.จุฬาพัฒน์ มณีวรรณ์ ศน.สัจจะพร วรยะจรรยา ศน.ปิญดา กิติบุตร ประชุมกิจกรรมเสริมสร้างการดำเนินโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) แผนงานการจัดการศึกษาที่โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์

155108976 2917754865171130 8175681715694116266 o

คณะครูโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ออกเยี่ยมนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการพบปะ ส่งเสริมให้กำลังใจและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างบ้านกับโรงเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  (วันแรก)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่สอง)

22222222020

ค่ายลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา2563 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ทดสอบวิชาพิเศษ ศึกษาธรรมชาติ

154937280 2919190928360857 8288556462592235953 o

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนคณะครูสองท่าน คือ มิสวราภรณ์ วาปีทะ และ มิสสุพัตรา ปุยสุวรรณ์ เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูจิตใจเตรียมความพร้อมน.ศ.ซีซี ภาคฤดูร้อน ณ ไร่วนานุรักษ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

321645

ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 EP.1

333333

ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6

x1111

ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 18-2-2564

23456 1

ทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1-3

ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้าน วัด โรงเรียน

และศูนย์กลุ่มสตรีการงานอาชีพบ้านโนนแก้ว

Theresa02

 140034106 2891424647804152 8040094856436430518 o 

 วันที่ 22 มกราคม 2564 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมมิสซาบูชาขอบพระคุณในโอกาสสำคัญเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ปีการศึกษา 2563 และมีพิธีการนักเรียนคำนับผู้บริหารและครู และพิธีมอบเกียรติบัตร "เด็กดีและครูดีศรีเทเรซา ประจำเดือน ธันวาคม 2563" ณ หอประชุมพระคุณแม่


 Christmas 2020

  


Thersa06

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีพิธีมอบปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน หัวหน้าชั้น และป้ายประจำชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยซิสเตอร์สมัยพร สุระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้


  

 18 01 2564

 วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร นำโดยบาทหลวงสมดุล วาปีทะ ผู้จัดการโรงเรียน ,ซิสเตอร์สมัยพร สุระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน , ซิสเตอร์สุมิตรา ฝองสูงเนิน อธิการโรงเรียน ,นางเฉลิมศรี วาปีกัง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล และนางสาวดวงฤดี ลาจันทึก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ทำการนิเทศบุคลากรครูในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3

1397

วันที่ 19 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร นำโดยบาทหลวงสมดุล วาปีทะ ผู้จัดการโรงเรียน ,ซิสเตอร์สมัยพร สุระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน , ซิสเตอร์สุมิตรา ฝองสูงเนิน อธิการโรงเรียน ,นางเฉลิมศรี วาปีกัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวดวงฤดี ลาจันทึก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ทำการนิเทศบุคลากรครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

140571538

วันที่ 20 มกราคม 2564 คณะผู้บริหาร นำโดยบาทหลวงสมดุล วาปีทะ ผู้จัดการโรงเรียน ,ซิสเตอร์สมัยพร สุระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียน , ,นางเฉลิมศรี วาปีกัง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวดวงฤดี ลาจันทึก ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้ทำการนิเทศบุคลากรครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 และคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


   

gold

๑. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้

๓. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๔. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและจิตใจที่ดีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

๕. โรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดี อาคารสถานที่มั่นคง

๖. ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

001

มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์

ผู้รับใบอนุญาต

100000

บาดหลวงสุรชัย เจริญพงศ์

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

 

006

ซิสเตอร์วริญญา ศิลาโคตร

ผู้อำนวยการ

 

005

ซิสเตอร์สุมิตรา  ฝองสูงเนิน

อธิการ

 

โรงเรียนในเครือ

ห้องแสดงภาพ

tu0000